Kort nieuws - Mei
header-image-1

Kort nieuws - Mei

Kort nieuws - Mei

Hieronder treft u korte nieuwsartikelen van de maand mei. Deze pagina wordt de hele maand geüpdatet.

 

1. Innovatie? Denk aan de Innovatieregeling MKB

Bent u een innovatieve mkb'er dan komt u mogelijk in aanmerking voor de MKB-Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT). Deze regeling treedt op 11 april 2017 in werking. Het doel van de MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) is het stimuleren van innovatie bij het midden- en kleinbedrijf over de regiogrenzen heen. De bijdrage vanuit deze regeling blijkt voor mkb-ondernemers nét dat steuntje in de rug om een innovatieproject van de grond te krijgen. In 2017 is er ruim € 55 miljoen beschikbaar voor kennisvouchers, innovatieadviesdiensten, haalbaarheidsprojecten en R&D-samenwerkingsprojecten. Meer informatie over de MIT is terug te vinden op de internetsite van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). 

2.   Voorkom het anoniementarief

Voordat een werknemer bij u aan de slag gaat moet u de identiteit van de werknemer vaststellen en de gegevens voor de aangifte loonheffing verzamelen. Heeft u niet aan deze verplichtingen voldaan, dan moet u het zogenaamde anoniementarief toepassen. Dit betekent dat u 52% belasting inhoudt op het loon van de werknemer en dat u geen rekening mag houden met bijvoorbeeld de loonheffingskorting. Het nettoloon van de werknemer zal hierdoor een stuk lager zijn. 

3.   Voorkom een fikse eindafrekening in de WKR

Geeft u vergoedingen aan uw werknemers of verstrekt u zaken dan wel stelt u deze ter beschikking? Denkt u bijvoorbeeld aan een mobiel of pc. Weet dan dat dit bij uw werknemers loon vormt dat individueel belast wordt. U kunt dit voorkomen door deze aan te wijzen als eindheffingsloon in de Werkkostenregeling (WKR). Uw werknemer betaalt dan geen belasting. Heeft u voldoende vrije ruimte in de WKR dan betaalt ook u geen belasting. Wijst u de vergoedingen of verstrekkingen echter niet tijdig aan, dan betaalt uw werknemer belasting, ook als u nog voldoende vrije ruimte heeft. 

4.   Per 1 april uw hypotheek vroegtijdig aflossen zonder belastingheffing 

Wilt u uw kapitaalverzekering eigen woning graag eerder beëindigen dan de geldende looptijd om uw eigenwoningschuld vroegtijdig af te lossen? Of wilt u daarvoor uw spaarrekening eigen woning of een beleggingsrecht eigen woning gebruiken? De zogeheten tijdklemmen, ten minste 15 of 20 jaar premie jaarlijks betalen, op een kapitaalverzekering eigen woning (KEW), een spaarrekening eigen woning (SEW) of een beleggingsrecht eigen woning (BEW) zijn per 1 april definitief vervallen. Dit betekent dat u vanaf die datum een dergelijk product eerder kunt beëindigen dan de geldende looptijd en zonder belastingheffing om uw eigenwoningschuld af te lossen. Het lijkt aantrekkelijk. Dat is echter lang niet altijd het geval. Laat u daarover goed informeren. 

5.   Flink voordeel voor arbeidsbeperkte werknemer 

Als u een arbeidsbeperkte werknemer in dienst neemt, heeft u mogelijk drie jaar lang recht op een korting van € 2.000 per jaar op te betalen premies. Deze korting is bekend onder de naam 'premiekorting doelgroep banenafspraak' en geldt onder meer voor:

 • mensen die onder de Participatiewet vallen en die niet in staat zijn het wettelijk minimumloon te verdienen,
 • mensen met een Wsw-indicatie,
 • Wajongers met arbeidsvermogen,
 • mensen met een Wet inschakeling werkzoekenden (WIW)- of ID-baan,
 • leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs (VSO). 

Voor de volledige korting van € 2.000 per jaar moet sprake zijn van een werkweek van 36 uur of meer. Bij een werkweek van minder uren, wordt de korting naar evenredigheid verminderd. Let op, u heeft maximaal drie jaar recht op de korting. Per 1 januari 2018 vervalt echter de premiekorting doelgroep banenafspraak. 

6.   Bijtelling voor vervangende auto? 

Als u aan uw werknemer tijdelijk een andere auto van de zaak ter beschikking stelt, heeft dit consequenties voor de bijtelling. De Belastingdienst heeft nu duidelijkheid verschaft ter voorkoming van dubbele bijtelling. Als een reguliere auto tijdelijk wordt vervangen door een andere auto hoeft gedurende die periode voor de reguliere auto geen bijtelling plaats te vinden als:

 • de reguliere auto, de papieren en de sleutels worden ingeleverd bij de werkgever of de leasemaatschappij, en
 • de niet terbeschikkingstelling schriftelijk wordt vastgelegd tussen werkgever en werknemer, en
 • deze vastlegging wordt bewaard bij de loonadministratie en in ieder geval de catalogusprijs en CO2-uitstoot van de vervangende auto, de periode van vervanging en het kenteken van de reguliere auto bevat.

Let op!
De afspraken gelden niet zonder meer voor een dga. 

7.   Geen standaardbijtelling door inrichting bestelauto

Een bestelauto die (nagenoeg) uitsluitend geschikt is voor goederenvervoer, valt niet onder het autokostenforfait voor privégebruik auto. Kijkend naar aard of inrichting vallen vier categorieën van bestelauto's onder deze noemer.

De bijtellingsregeling privégebruik auto geldt normaal gesproken ook voor de bestelauto. Op een bestelauto die naar aard of inrichting (nagenoeg) uitsluitend geschikt is voor het vervoer van goederen, is het autokostenforfait echter niet van toepassing. Dat geldt zowel voor een werknemer, als een ondernemer of resultaatgenieter in de inkomstenbelasting.

Let op!
Wordt met een dergelijke bestelauto privé gereden dan moet de bijtelling op een andere manier worden berekend en wel als volgt: (aantal privékilometers x de kilometerprijs van de bestelauto) - een eventuele eigen bijdrage.

Inrichtingseisen

Maar wanneer kwalificeert een bestelauto nu als een bestelauto die naar aard of inrichting (nagenoeg) uitsluitend geschikt is voor het goederenvervoer? Volgens de Belastingdienst kunnen de volgende vier categorieën bestelauto's als zodanig worden aangemerkt:

 1. de bestelauto waarvan de bijrijdersstoel is verwijderd en de bevestigingspunten van de bijrijdersstoel zijn weggeslepen of dichtgelast,
 2. de bestelauto waarvan het vloeroppervlak van de laadruimte 90% of meer bedraagt van het totale vloeroppervlak en de inhoud van de laadruimte 90% of meer is van de totale inhoud,
 3. de bestelauto die qua grootte niet in een parkeergarage past én voorzien is van stellingen én waarvan de bijrijdersstoel functioneel is aan het laden en lossen van de goederen,
 4. de bestelauto die vies en stoffig is en waarvan de bijrijdersstoel functioneel is aan het laden en lossen. Het moet gaan om ernstige vervuiling of stank die niet gemakkelijk te verwijderen is met wassen en stofzuigen. 

8.  Staakt u uw bedrijf? Let op 'oude' zelfstandigenaftrek

Als u te weinig winst maakt om de zelfstandigenaftrek volledig te verrekenen, kunt u het overschot reserveren. Maar wat gebeurt hiermee als u uw bedrijf staakt?

Een van de belangrijkste fiscale faciliteiten is de zelfstandigenaftrek. Deze bedraagt €7.280 per jaar. Een belangrijke voorwaarde is dat u minstens 1.225 uren in uw onderneming werkzaam bent.

Te weinig winst?

Door de zelfstandigenaftrek kan de winst niet verder dalen dan tot nihil. Dit geldt niet voor starters, dus bij hen kan de zelfstandigenaftrek wel in een verlies resulteren.

Tip: Als u te weinig winst maakt om de zelfstandigenaftrek volledig te kunnen verrekenen, mag u het overschot in de erop volgende negen jaar verrekenen. U moet in het jaar waarin u het overschot verrekent wel weer voldoende uren werkzaam zijn in uw bedrijf.

Let op! Deze laatste eis geldt niet als u als gevolg van overlijden te weinig uren maakt. Dan mag het overschot ook verrekend worden als u daardoor te weinig uren maakte.

Wat te doen bij bedrijfsbeëindiging?

Stopt u met uw bedrijf, dan realiseert u wellicht stakingswinst. Ook op deze winst kunt u nog niet verrekende zelfstandigenaftrek in mindering brengen. Maar let op, want u moet in het jaar van staken wel ten minste1.225 uur in uw bedrijf werken. De rechter heeft dit onlangs bevestigd.

Tip:
Plan uw stakingsmoment daarom zorgvuldig als u nog niet verrekende zelfstandigenaftrek heeft.

Voorbeeld: u heeft de laatste drie jaren verlies geleden, waardoor u ook de zelfstandigenaftrek niet kon realiseren. U besluit daarom te staken. U maakt bij verkoop van uw bedrijfspand €40.000 boekwinst. U werkt 2.000 uur per jaar in uw onderneming.

Staakt u uw bedrijf op 31 december, dan kunt u de zelfstandigenaftrek in het stakingsjaar (€7.280) plus de niet gerealiseerde zelfstandigenaftrek (3 x €7.280), in totaal €29.120, met de boekwinst verrekenen. Staakt u op 1 juli en heeft u dan slechts 1.000 uur in uw bedrijf gewerkt, dan kunt u helemaal niets verrekenen.

Terug naar overzicht

Wij helpen u graag!

Wilt u meer informatie of een vrijblijvende afspraak maken? Neem dan contact met ons op.

Vrijblijvende afspraak

Of bel ons op
088 - 022 56 78

Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u in voor de nieuwsbrief!

footer-image-1

Waar anderen ophouden pakken wij door.